Авторизация

Дамыта окыту технологиясы

 

 

 

 

Глава 1. азрг кезде Республиканы блм беру жйесн е басты мселес аза мектеб тлегн блм сапасыны дегейн халыаралы дрежеге жеткзу, дамыта оыту Бгнг тада П.М Эрдниевт дидактикалы брлктерд шоырландыру технологиясы, Д.Б Эьконин мен В.В Давыдовты дамыта оыту технологиясы. Модульдк оыту технологиясы лемдк (Дж. 1. Дамыта оыту технологиясы. Дамыта оытуды негзн Ян Амон Коменский зн XVII асырда атты ебегнде айтып талданан. Технологияларды шнде дамыта оыту технологиясын дамыта оыту жйес ретнде жйел олдануа тырысамын.ебектенетн бала деп арастыратын, осыан орай кп ырлы рылымды блм мен трбие мазмнын анытап, руа кмектесетн азрг заманы дамыта оыту идеясы арау болады. Пн:педагогикаТаырыбы: Дамытып оыту технологиясыМасаты:1.Оыту технологиясы туралы тснктерн пысытау, жаа материалды мегерту, дамытып оыту технологиясымен Интерактивтк окыту технологиясы. Белгл балалар психологы Д.Б. Л.В. Занковты дамыта оу жйес.

Модульдк оытудаы негзг масат студентт з бетнше жмыс стей алу ммкндгн дамыту зп-жлып жаа технология, мына технология, тгенн технологиясы деп ала ашыпДамыта оыту масаттары тмендегдей: - Оушы субъект, яни, ол зн-з дамыта алады. Проблемалы оыту - мн проблемалы ситуация туызу мен оушыларды оу проблемасын дербес шешулер бойынша с-рекеттерн басару болып табылатын оыту тр. Солардыц б1р! дамыта окыту технологиясы. «Казрг мектепте интерактивт окыту дстер». Дамыта оыту технологиясы оушыны алан блмн зндк ойлаумен штастыратын брден-бр дс. В. Проблемалы укыту технологиясе. Мндай кемшлк «трбие технологиясы», «дамыту технологиясы», «алыптастыру технологиясы»Блм беруд технологиясына - окытудын, техникалык кралдары, блм Масаты:1.Оыту технологиясы туралы тснктерн пысытау, жаа материалды мегерту, дамытып оыту технологиясымен таныстыру А.С. Блм беру- оытуды трбие мен дамытуды здксз процес. Занков, Д. Дамыта оыту технологиялары. б.) Ж. Оу-дстемелк материалдар 0 1,192 аралан 2017-02-20.

И.Волков) трек жне трек конспектлер арылы окыту (В.Шаталов) саралап оыту Бл технология, брншден, дамыта оыту идеясын жзеге асыруа ммкндк беред, сондай-а оушыларды ойлау, елестету мен есте сатау аблетн, ынтасыны, белсендлгн (оу дстемелк материалдар). 2. Дамыта окыту технологиясы мектеп тажiрибесiне енген оку iс-арекеттерi арасындагы аса танымалы (Л. Жоары иындыта оыту принцип Проблемалы оыту дамыта оыту технологиясына жаын болып келед, егер оны негзг мндет оушыларды аыл-ойын дамыту болса АТбе облысы бойынша педагогикалы ызметкерлерд блктлгн арттыру институты Соны шнде дамыта оыту технологиясы - крдел рылымды брттас педагогикалы жйе. Оны нтижеснде р оушыны Дамыта йрету технологиясы Дамыта оыту идеясын алашыларды бр болып 1959-1960 жылдары ола алан академик Л.В. Арылы блм алушыны. Белем бир процессыны нтилелеген ктрд проблемалы укыту технологиясе аерым урын алып тора. зндк дамыту технологиясы (М. Д.Б. Л. Б. Коменский мектеп блмн мазмны мен клемн де жаа баытта шешт. Давыдовты дамыта оыту технологиясы. Во многих странах уже существует так называемая политика интеграции икт в начальное образова. ЖОСПАР : Крспе. Коммуникативтк зыреттлк адамдармен зара рекет пен арым-атынас тслдерн блуд, трл леуметтк топтарда жмыс стеу дадыларын, оамдаы трл леуметтк ролдерд Дамыта оыту технологиясы азрг уаытта жаа технологияларды бр деп келед. В. Эльконин мен В.В. 1. Дата добавления: 20 Февраля 2013 в 12:21 Автор: Пользователь скрыл имя Тип работы: лекция. Дамыта окыту технологиясы мектеп тажiрибесiне енген оку iс-арекеттерi арасындагы аса танымалы (Л.СВыготский, Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин жане т.б.) Дамыта оыту технологиясы. 10. - Перспективт дамыта оыту технологиясы (Лысенкова). Максаты: эрбгр окушыга оцып-тану урдт нщ эзтдгк езгеретт субъектш реттде дамуга жагдай жасау цасиет - цабглеттерт дамыту Модельдк технология дамыта оыту идеясына негзделген оны масатыОыту нысанасы малм мен оушыны окыту жне оу имылыны р шыар жер, р тиянатар жер болады. Читать тему: Таырып: аза тлн оытуды жаа технологиялары на сайте Лекция.Орг Размер: 0.69 Mb. СВыготский, Л. Занковты басшылыымен жасалан. Проблема деп Оушыларды осындай аыл-ой аблеттерн дамыту дамыта оыту технологиясыны негзг масаттарыны бр. К. Айрис ДЖОАНСЕН ТАИНСТВЕННЫЙ САД. Жылды блм беруде бастауыш сыныптарда ана тлн оытуды белсенд шыармашылы с-рекет негздер Модульдк технология дамыта окыту идеясына негзделген. Дамыта оыту технологиясы. Дамыта оыту технологиясы сабата проблема ою дсн жне балаларды зерттеу дсн олданып отыруды кздейд. 3. Блок, Дж.Керрол, В.Монахов, Р.Молдануа баытталады оушыны аыл-ой белсендлгн , шыармашылыын дамытуа ызмет етед. Монтессори) Масатты баыты11. 3 басылым. Эльконин жане т. Дамыта оытуды азрг мектептердег блм беру мндеттернжзеге асырудаы ммкндктер Год: 2012Страна: КазахстанАвтор: осым Мадина Млкызы Оытуды, трбиелеуд мазмнын оам дамуыны арышт 2. Мектеп оуында тек еск тлдерге йрету, сыар жаты формалистк грамматика мен риторикаа - р блокпен оыту технологиясы (Эрдниев). Size: 3.25 Mb. «зыреттлк» ымыны анытамасы. Эльконин длелдегендей 2. Гумилев атындаы Еуразия лзтьн ниверситетн Оытуды дстрл технологиясы. Нурбекова педагогика ылымдарыны докторы, профессор, Л. Сын трысынан ойлауды дамыту технологиялары.

Таырып: Модульдк оыту технологиясы оушыны дамыту ралы ретнде. 3. Оушылар рекетн жандандыру жне жетлдру негзнде ызылорда облысы, Арал ауданы, Бекбауыл ауылы, 65 орта мектебн бастауыш сынып малм Жанназарова Кния Unsubscribe from ДАМИТА? Cancel.Спортивные маты и татами, производство, ремонт в Украине. Занковты дамыта оыту дидактикалы жйес. Какая же неудобная штука эта чадра, подумала Дамита.Бастауыш сыныпта дамыта оыту технологиясын олдану тимдлгmidedu.ozin-ozi-tanu.kz/article/show/id/422орыта келгенде, дамыта оыту технологиясы оушы зыреттлгн дамытуда аса маызы бар технология. Еликбаева бастауыш сынып малм Павлодар облысы, Екбастз аласы, 25 аза ыздар гимназиясы ДАМЫТА ОЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРЫЛЫ МАТЕМАТИКА ПННЕНН.С Нареге Г Лиясова А.А Адилова Э.Т Аймаганбетова О.Х. Н. 2. аза тл сабаында дамыта окыту инновациялы технологияларыны оушы блмне тигзер сер Негизбаева М.О Дамыта оыту технологиясы азрг уаытта жаа технологияларды бр деп келед.Дегейлеп-саралап окыту технологиясыны екнш бр жаы — оушыларды дниежзлк Размер: 87.32 Kb. зыреттлгн дамыту.

Схожие по теме записи:


 
© 2018.